§1 Postanowienia ogólne, definicje

 1. Sprzedawca - Systemy Informatyczne - Małgorzata Szlag ul. Ogińskiego 11/9, 03-318 Warszawa NIP: 734-286-11-34, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży towarów i świadczenia usług za pośrednictwem Systemu.
 2. System – system internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem kodypm.pl
 3. Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Systemu zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą. Kupującym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Umowa – umowa zawarta w ramach Systemu na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.
 5. Regulamin Sprzedawcy – niniejszy Regulamin Sprzedawcy.
 6. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych Systemu dotyczące Sprzedawcy, Systemu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.
 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Systemu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Systemu.

§2 Warunki zamówienia

 1. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Systemu wypełniając formularz zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sprzedawcy, w którym określone zostały warunki zawarcia Umowy.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do wykonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 3. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w paragrafie §3 Regulaminu Sprzedawcy. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedawcy). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
 5. Po otrzymaniu prawidłowo złożonego zamówienia Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia do realizacji na wskazany przy składaniu zamówienia adres email. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przesłania przez Sprzedawcę Kupującemu informacji o przyjęciu zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji transakcji.
 7. Sprzedawca umożliwia zakupy jedynie zalogowanym Klientom, po zarejestrowaniu i założeniu konta w Systemie.
 8. Sprzedający nie umożliwia zakupów bez rejestracji jako gość.
 9. Ze względów bezpieczeństwa Sprzedający zastrzega możliwość zakupu tylko 1 kodu przez nowego Klienta.
 10. Zamówienia nieopłacone do 30 minut od chwili złożeniu zostaną anulowane.
 11. Voucher jest ważny 60 dni.

§3 Sposób dostawy i płatności

 1. Płatności za nabyte przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w Systemie, są to:
  1. Przelew elektroniczny w systemie Przelewy24.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Pprzelewy24.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego i jest wskazana w formularzu zamówienia.
 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w Systemie przez Sprzedawcę to:
  1. Przesyłka elektroniczna.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w Systemie, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

§4 Prywatność i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, w tym Systemu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Systemie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§5 Polityka plików cookies

 1. Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§6 Rezygnacja i zwrot zakupionego towaru

 1. Produkty cyfrowe nie podlegają reklamacji, rękojmi, zwrotom po przesłaniu do klienta zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 24 grudnia 2014 roku wydana na podstawie dyrektywy UE 2011/83.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu Sprzedawcy. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy.
 2. W przypadku zawierania Umowy w ramach Systemu Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu Sprzedawcy.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sprzedawcy zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr, 102, poz. 926 tekst. jedn.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204), a także Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. 2000, Nr 22, poz.271).
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem email biuro@kodypm.pl lub numerem telefonu +48 22 602 22 55.

Niniejszy Regulamin Sprzedawcy wchodzi w życie z dniem 10.08.2023.